Tilbakeblikk: Derek Prince

Opptak 1993

Derek Prince legger her fram hvordan man skal operere i en verden som faller sammen, for å ikke falle sammen selv, hva som er og skal være fundamentet for et hvert menneske på jorden:

Vers som blir brukt, oversatt til norsk:

Matteus 6:10
La Ditt rike komme. La Din vilje skje på jorden som i Himmelen.

Hebreerbrevet 12:
25 Se til at dere ikke avviser Ham som taler. For hvis de som avviste Ham som talte på jorden, ikke slapp unna, er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna, hvis vi vender oss bort fra Ham som taler fra Himlene.
26 Hans røst rystet jorden den gang. Men nå har Han lovt og sagt: «Enda en gang ryster Jeg ikke bare jorden, men også himmelen.»
27 Dette: «Enda en gang» gjør det klart at de ting som blir rystet, skal bli borte fordi de er lagd, for at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå.
28 Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og gudsfrykt.
29 For vår Gud er en fortærende ild.

Første Johannesbrev 2:
15 Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham.
16 For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår Far, men av verden.
17 Verden forgår, det samme gjør verdens lyst. Men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.

Matteus 6:33
Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.

Titusbrevet 2:
11 For Guds frelsende nåde for alle mennesker er åpenbart,
12 og denne nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder,
13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår Frelser, Jesus Kristus,
14 Han som ga seg selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

Første Johannesbrev 3:
1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham.
2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.
3 Hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

Andre Petersbrev 3:
11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke fortsette i en hellig ferd og gudsfrykt,
12 mens dere venter på og framskynder Guds dags komme. På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete.
13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.
Stå fast!
14 Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vinn på å bli funnet i fred av Ham, uten flekk og lyte.

Hebreerbrevet 9:
27 Og som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom,
28 ble Kristus ofret én gang for å bære manges synder. For dem som venter på Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære synd, til frelse.

Matteus 24:14
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden  , som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Andre Petersbrev 3:
14 Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vinn på å bli funnet i fred av Ham, uten flekk og lyte.

7 punkter:
-Hellig ferd
-Gudsfrykt
-Se fram til Guds rike
-Framskynde Guds komme
-I fred
-Uten flekk(synd som ikke er erkjent)
-Uten lyte(uklanderlig)

Første Korinterbrev 7:
29 Dette sier jeg, søsken, tiden er kort, så fra nå av må de som har ektefelle, være som om de ikke hadde noen.
30 De som gråter, må være lik de som ikke gråter, de som gleder seg, lik de som ikke gleder seg, de som kjøper, som om de ikke eide noe,
31 og de som benytter seg av denne verden, lik de som ikke utnytter den. For verden i sin nåværende form forsvinner.
32 Jeg vil at dere skal slippe å ha bekymringer. Den som er ugift, har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren.
33 Den som er gift, har omsorg for det som hører denne verden til, hvordan han kan være til behag for sin kone.

Matteus 24:14
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden  , som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *